Menu

Praktische zaken

Ziekmelding
Als een leerling ziek is, melden ouders of verzorgers dit op de eerste dag van de afwezigheid voor 10.00 uur via telefoonnummer: 0543 49 11 00

Verlof en vrij vragen
Als een leerling vrij wil hebben om een bijzondere reden, vragen de ouders of verzorgers aan de teamleider of dat mogelijk is. We verwachten dat afspraken met de tandarts en de dokter zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt.

Te laat komen
Als een leerling te laat komt, meldt hij zich bij de receptie voor een te-laatbriefje. Met dit briefje krijgt een leerling die te laat is tóch toegang tot de les.

Lesverwijdering
Als een leerling uit de les wordt verwijderd, meldt hij zich bij de locatieassistent of bij de receptie. De teamleider beslist daarna in overleg met de docent en de leerling welke maatregelen worden genomen.

Lesuitval en – opvang
Lessen die uitvallen, worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de publicatieborden op school. Als het eerste uur uitvalt kunnen leerlingen worden gebeld, zodat ze weten dat ze nog niet naar school hoeven. Als een ander uur uitvalt proberen we te zorgen voor waarneming van de les door een andere docent.

Locatieregels
Maak op het plein en in de school geen lawaai. Op het plein mag je rennen, in het gebouw niet. Waar je pauze mag houden, is aangegeven op de plattegronden die op verschillende plekken in de school hangen. Eten, drinken en je mp3-speler gebruiken mag in de Brainexpander en de aula. Je mag je mobiele telefoon alleen gebruiken in overblijfruimtes (bijv. kantine), níet in studieruimtes of de mediatheek. Je mag er niet mee fotograferen of filmen, tenzij een docent uitdrukkelijk iets anders heeft aangegeven.