Menu

Praktische zaken

Ziekmelding
Als een leerling ziek is, melden ouders of verzorgers dit op de eerste dag van de afwezigheid voor 10.00 uur via telefoonnummer: 0543 49 11 00

Verlof en vrij vragen
Als een leerling vrij wil hebben om een bijzondere reden, vragen de ouders of verzorgers aan de teamleider of dat mogelijk is hier te downloaden.We verwachten dat afspraken met de tandarts en de dokter zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt. Over niet gemaakte proefwerken neemt een leerling direct na terugkomst contact op met de betrokken docent om het tijdstip van inhalen af te spreken.

Te laat komen
Als een leerling te laat komt, meldt hij zich bij de receptie voor een te-laatbriefje. Met dit briefje krijgt een leerling die te laat is tóch toegang tot de les.

Lesverwijdering
Als een leerling uit de les wordt verwijderd, meldt hij zich bij de teamleider of bij de receptie. De teamleider beslist daarna in overleg met de docent en de leerling welke maatregelen worden genomen. De ouders van een leerling die meerdere keren uit de les is gestuurd, worden door de teamleider uitgenodigd voor een gesprek. In ernstige gevallen kan een leerling worden geschorst of van school gestuurd worden.

Lesuitval en –opvang
Lessen die uitvallen, worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de publicatieborden op school. Als het eerste uur uitvalt kunnen leerlingen worden gebeld, zodat ze weten dat ze nog niet naar school hoeven. We proberen lessen zo veel mogelijk op te vangen. Ook hebben leerlingen de mogelijkheid om op een leerplein zelfstandig te werken tijdens een uitgevallen les.

Locatieregels
Heb in je gedrag respect voor alle medegebruikers van de school en voorkom onnodige overlast. Zorg dat je ook in je taalgebruik respectvol naar elkaar bent. Houd de school en de omgeving daarvan netjes. Een goede verstandhouding met onze buren is ook voor onszelf van belang: voorkom overlast in de buurt. De school beschikt over een wifi netwerk dat tijdens pauzes en vrije uren gebruikt kan worden. Met uitdrukkelijke toestemming van de docent mag je hier ook tijdens de les gebruik van maken. Met je mobiele telefoon mag je niet fotograferen of filmen.