Menu

Ouderraad Dinxperlo

Waarom is er een ouderraad ofwel OR?

Voor het optimaal functioneren van onze leerlingen is het van het grootste belang dat ook de ouder(s) / verzorger(s) betrokken zijn bij allerlei zaken die op school plaatsvinden. Om de samenwerking tussen ouder(s) / verzorger(s) en school te realiseren bestaat er binnen iedere locatie van Schaersvoorde een ouderraad.

Wat doet de ouderraad?

  1. 1. Overleg met de schoolleiding over binnen- en buitenschoolse activiteiten en het organiseren van een thema-avond voor ouders.
  2. Er is 5 keer per schooljaar een vergadering gepland. Hierbij is iemand vanuit de schoolleiding aanwezig, meestal de locatieleider Inge Vrieze. Tijdens deze vergaderingen worden o.a. schoolzaken besproken, zoals passend onderwijs binnen regulier onderwijs, waarbij de OR. meedenkt.
  3. De ouderraad streeft er naar om samen met ouders, schoolleiding en de teamleden de belangen van onze leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. Hebt u als ouder/verzorger vragen of opmerkingen, schroom niet en mail ons.
  4. Ouderraadsleden worden soms gevraagd zitting te nemen in commissies die zich bezig houden met specifieke zaken.
  5. Eén lid van de ouderraad heeft zitting in de Medezeggenschapsraad. Dit schooljaar is dat Hessel Wildenbeest. Aan de Medezeggenschapsraad geven we gevraagd of ongevraagd advies. Aan het eind van elk schooljaar zullen enkele ouderraadsleden aftreden. Dit betekent dat we ieder jaar ook weer nieuwe leden verwelkomen.

Ouders die interesse hebben of informatie willen, kunnen contact opnemen met onderstaande ouderraadsleden:

Voorzitter:

Hessel Wildenbeest

Secretariaat:

Bianca Tieltjes

ouderraaddl@schaersvoorde.nl