Menu

Bevorderingsrichtlijnen

Regelmatig testen we de vorderingen in de vorm van repetities, mondelinge en schriftelijke overhoringen, werkstukken, spreekbeurten, verslagen enz. Leerlingen houden de cijfers voor deze toetsen bij in de agenda. Niet alle cijfers wegen even zwaar. De weging van de cijfers wordt door de docent aan de leerlingen meegedeeld.

Rapporten
Het schooljaar is verdeeld in drie rapportperioden. Aan het eind van een rapportperiode krijgt een leerling een rapport. Op de volgende momenten in het schooljaar kan een leerling een rapport verwachten:

rapport 1: half december
rapport 2: eind maart
rapport 3: begin juli

De bovenbouwklassen krijgen een cijferoverzicht.

Na rapport 1 en 2 bestaat voor ouders de mogelijkheid om docenten te spreken tijdens het een docentenspreekuur. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging via een e-mail.

De bevordering vindt plaats op grond van het eindrapport. De vergadering van docenten van een bepaalde klas of groep besluit over de bevordering. Een leerling heeft niet het recht binnen dezelfde schoolsoort voor de derde keer in een bepaald leerjaar plaats te nemen.

Bevorderingsrichtlijnen havo-vwo 1-3

Bevordelingsrichtlijnen vmbo 1-2

Voortschrijdend gemiddelde