Menu

Klachtenregeling

We doen ons best om de school voor leerlingen, ouders en personeelsleden zo goed mogelijk te organiseren. Als zich een probleem voordoet, is de normale gang van zaken dat leerlingen en ouders zich wenden tot de mentor of de teamleider van de leerling. In de meeste gevallen zullen mentor en teamleider voor een oplossing kunnen zorgen. Heeft een leerling een vertrouwelijk probleem dat hij liever niet met mentor of teamleider wil bespreken, dan kan hij binnen de school terecht bij één van de leerlingbegeleiders.

Als leerlingen of ouders een zodanig ernstige en/of vertrouwelijke klacht hebben dat deze het normale overleg met mentor, teamleider of directielid te boven gaat, dan kan één van de interne vertrouwenspersonen van school worden geraadpleegd. Het kan in zo’n geval bijvoorbeeld gaan om klachten die betrekking hebben op de begeleiding of beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie en pesten.

De interne vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt voor de klacht, gaat na of er een formele klacht ingediend moet worden en/of verwijst de klager naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft in principe dezelfde taak als de interne vertrouwenspersoon maar is niet aan de school verbonden en kan daardoor een neutralere en afstandelijkere positie innemen. Bovendien is de externe vertrouwenspersoon een professionele functionaris met juridische kennis en counselingsvaardigheden.

De interne vertrouwenspersonen zijn:
mw. C. Kroon-Baten (Aalten, Stationsplein)
dhr. W. Vosseberg (Aalten, Slingelaan)
mw. A.M. Wenker  (locatie Winterswijk)
mw. W. Vosseberg (locatie Dinxperlo)

De externe vertrouwenspersonen zijn:
mw. N. Broekhuis (n.broekhuis@outlook.com)
dhr. D. Klees (dirk@dirkklees.nl)
Het blijft natuurlijk het beste als klachten worden voorkomen. Daarom is er een gedragscode voor het personeel opgesteld. De kern van de gedragscode is dat een personeelslid geen misbruik mag maken van de gezagsverhouding die tussen hem of haar en de leerling.

Voor de klachtenregeling verwijzen we naar www.achterhoekvo.nl