Menu

Protocol pesten

Christelijk College Schaersvoorde wil de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, een omgeving waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten willen deze ontwikkeling bevorderen door het scheppen van een veilig klimaat in en om de school en een prettige werksfeer in de klas.

In veruit de meeste gevallen lukt dit door (on)geschreven regels van ‘hoe gaan we met elkaar om’ aan te bieden en deze te onderhouden. Een van die duidelijke regels is dat leerlingen met respect met elkaar dienen om te gaan.

Soms is het echter nodig om duidelijkere afspraken met de leerlingen te maken. Daarom is er ook een pestprotocol. Dit protocol is een raamwerk voor  wat er in de dagelijkse praktijk op onze school gebeurt op het gebied van het tegengaan van pestgedrag. Om dit protocol zo min mogelijk te hoeven inzetten, begeleiden we collega’s in het realiseren van een positieve sfeer in de klas, omdat dit een bewezen formule is waarin pestgedrag minder voor komt.

Pestprotocol