Menu

Regeling schoolverlof

Regeling aanvraag schoolverlof voor leerlingen
Hoe kan ik een vrije dag aanvragen voor mijn kind en wie beslist? Een aanvraag voor een of meer vrije dagen heet een ‘aanvraag schoolverlof’. Een aanvraag moet tijdig schriftelijk worden ingediend bij de teamleider van de leerling. Het formulier hiervoor kunt u via de school krijgen of downloaden van de website van de school (www.schaersvoorde.nl) onder ‘informatie voor ouders’.
Over een verlofaanvraag van tien schooldagen of minder beslist de teamleider, binnen de regels die de leerplichtwet aangeeft. Gaat het om meer dan tien schooldagen, dan beslist de leerplichtambtenaar. Indien de leerplichtambtenaar een beslissing moet nemen, dan stuurt de teamleider uw aanvraagformulier met zijn advies naar de leerplichtambtenaar.

Kan mijn kind een extra vrije dag krijgen?
Dat kan alleen in sommige gevallen en slechts met toestemming van de teamleider. De teamleider moet zich bij dat besluit houden aan de regels van de leerplichtwet. Een extra vrije dag krijgen kan bijvoorbeeld in het geval van

 • een verhuizing (ten hoogste één dag);
 • wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • een viering van een 12½, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum of viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad voor één dag;
 • voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad (één of ten hoogste twee dagen als het huwelijk in Nederland plaatsvindt, voor een huwelijk in het buitenland gelden maximaal 5 dagen);
 • ernstige ziekte of overlijden van ouder(s)/verzorger(s) of bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. Het aantal dagen wordt in overleg met de directeur van de school bepaald;
 • zogenoemde `andere gewichtige omstandigheden`. Dit zijn omstandigheden die, of onverwachts zijn, of buiten de wil van de ouders zijn gelegen.

Voorbeelden van situaties waarin u geen extra vrije dag(en) kunt krijgen:

 • een familiebezoek in het buitenland;
 • een vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding;
 • gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd;
 • eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;
 • verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn;
 • vakantiespreiding;
 • samen reizen;
 • een verlofperiode van ouders, gebruikmaking van een levensloopregeling.

Kan ik buiten de schoolvakanties op vakantie gaan?
Nee, dat mag niet. Er is één uitzondering, namelijk als de aard van het beroep van de ouders het
onmogelijk maakt om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit kan bijvoorbeeld als de
ouders seizoensgebonden arbeid verrichten. Er kan dan zogenoemd `extra verlof` worden verleend.
Hiervoor gelden de volgende regels:

 • het verlof moet minstens zes weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur van de school. Het formulier via het keuzemenu `formulieren` downloaden, of via school op te vragen;
 • er moet een werkgeversverklaring worden overhandigd aan de schooldirecteur bij het indienen van de aanvraag;
 • het verlof mag maar één keer per jaar worden verleend voor maximaal tien aaneengesloten schooldagen;
 • het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.

Op ongeoorloofd verzuim rond vakanties, zogenaamd `luxe-verzuim`, wordt streng toezicht gehouden, want een gezamenlijke start en afsluiting van het schooljaar zijn belangrijk voor de leerlingen en voor de school.
Helaas komt het voor dat een leerling of gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school terug kan komen. Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen. Deze verklaring moet dan vertaald zijn in het Nederlands door een beëdigd vertaler.